Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.naturlab.sk

I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou creativity team, s.r.o., Moravská 961/32, 90701 Myjava, IČO: 36331571, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18835/R, DIČ: 2021763414  (ďalej ako “Obchodník¨) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim produktu ponúkaného Obchodníkom v Internetovom obchode Obchodníka
 2. Kontakt na Obchodníka je: email: info@naturlab.sk, telefónne číslo: +421 948 682 582.
 3. Obchodník je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.naturlab.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Obchodníka a ktorej bolo doručené potvrdenie o prijatí objednávky zo strany Obchodníka.
 5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Obchodníka (ďalej tiež ako produkty“).
 7. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva.
 8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín, tel. č.  032/640 01 09, email: tn@soi.sk

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Spotrebiteľ/Kupujúci môže adresovať aj priamo Obchodníkovi, pričom odporúčame, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu Obchodníka:  info@naturlab.sk Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ/kupujúci sťažnosť, alebo podnet Obchodníkovi doručil

II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho/Spotrebiteľa, je objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Obchodníka. K akceptácii objednávky produktov zo strany Obchodníka, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany Obchodníka zaslaného po prijatí objednávky. Elektronické potvrdenie o akceptácii objednávky je zo strany Obchodníka zaslané na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v rámci vypĺňania objednávkového formulára.
 2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Obchodníka a Kupujúceho/Spotrebiteľa.
 3. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.
 4. Kupujúcemu/Spotrebiteľovi sú ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy oznámené, prostredníctvom internetového obchodu Obchodníka, všetky vlastnosti produktu. Informácie sú dostupné v popise ponúkaného produktu a dostupné pre uzatvorením kúpnej zmluvy
 5. Kúpna cena produktov objednaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim/Spotrebiteľom. Uvedená cena je konečná a zahŕňa aj DPH v zákonom stanovenej výške (Obchodník nie je platcom DPH) – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII. a poplatkov za platbu podľa čl. IV. 
 6. Základným platidlom je mena euro.
 7. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok a náklady na platbu podľa čl. IV týchto Všeobecných obchodných podmienok.

III.Spôsoby platby

 1. Za produkty v Internetovom obchode Obchodníka môžete platiť týmito spôsobmi:

a.) Platba na dobierku (úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí balíka kuriérom alebo na výdajnom mieste) – spoplatnená sumou 1,60  EUR s DPH.
b.) Platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány pri vytvorení objednávky – spoplatnená sumou 0,- EUR

c.) Platba prevodnom na účet Obchodníka.  Údaje o platbe sú zaslané kupujúcemu/spotrebiteľovi na ním zadanú email adresu a sú viditeľné na konci objednávkového procesu.

Voľba medzi spôsobmi platby uvedenými v bode 1 tohto článku, je na Kupujúcom/Spotrebiteľovi.

IV. Dodanie produktov

 1. Produkt je zo strany Obchodníka expedovaný najneskôr do siedmich pracovných dní  odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a Kupujúcemu/Spotrebiteľovi je produkt doručený najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 2. Obchodník je povinný dodať produkty Kupujúcemu/Spotrebiteľovi v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 3. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim/Spotrebiteľom. Ak Kupujúci/Spotrebiteľ neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska Kupujúceho.
 4. Dodanie produktu Obchodník uskutoční niektorým zo spôsobov podľa článku VII týchto VOP, a to v závislosti od voľby Kupujúceho/Spotrebiteľa.
 5. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu/Spotrebiteľovi (alebo ním písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 6. Obchodník môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu/Spotrebiteľovi a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v stanovenej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu/Spotrebiteľovi nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 7. Kupujúci/Spotrebiteľ je povinný produkt prevziať a poskytnúť súčinnosť potrebnú na doručenie produktu. V prípade odmietnutia prevziať tovar dodaný v súlade s kúpnou zmluvou, je povinný znášať náklady na prepravu a balenie tovaru vo výške 7 eur. Tieto náklady je Obchodník oprávnený požadovať od Kupujúceho/Spotrebiteľa ako náhradu škody.

V.Prevzatie produktu 

 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kujúceho/Spotrebiteľa jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci/ Spotrebiteľ prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z Obchodníka na Kupujúceho/ Spotrebiteľa momentom prevzatia produktu.
 3. Kupujúci/Spotrebiteľ má právo neprevziať dodaný produkt, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:

a.) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
b.) dodania veci v poškodenom obale alebo,
c.) dodania veci bez príslušných dokladov.

 1. Kupujúci/ Spotrebiteľ je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.
 2. Neprevzatím zásielky s produktami vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody v zmysle §43a, §420a a §442 Občianskeho zákonníka. Obchodník je oprávnený požadovať od kupujúceho paušálnu náhradu dopravných nákladov, nákladov za dobieročné, nákladov na spätné doručenia neprevzatej objednávky späť Obchodníkovi ako aj náklady balné. 

VI. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady Obchodníka nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené a oznámené Kupujúcemu/Spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy a Kupujúci/ Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu produktu v rámci Slovenskej republiky závisia od voľby Kupujúceho/ Spotrebiteľa uskutočnenej v rámci vypĺňania objednávkového formulára. Kupujúci/ Spotrebiteľ si tak ešte pred uzatvorením zmluvy zvolí, o aký spôsob doručenia, v akej lehote a za akú cenu má záujem. Kupujúci/ Spotrebiteľ si môže zvoliť z nasledovných spôsobov doručenia:
 1. Osobný odber v mieste podnikania Obchodníka – nie je spoplatnený
 2. Doručenie prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. na výdajné miesto tejto spoločnosti určené Kupujúcim/ Spotrebiteľom – doručenie spoplatnené sumou 3,60 EUR s DPH  
 3. Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD na adresu miesto určené Kupujúcim/Spotrebiteľom – doručenie spoplatnené sumou 2,70 EUR s DPH.  Doručenie DPD PickUp na výdajné miesto tejto spoločnosti / AlzaBox bližšie určené Kupujúcim – doručenie spoplatnené sumou 2 EUR s DPH
 4. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu miesto určené Kupujúcim/Spotrebiteľom – doručenie spoplatnené sumou 3,50 EUR s DPH.  Doručenie na pobočku Slovenskej pošty alebo do Balikoboxu určenom Kupujúcim/Spotrebiteľom – doručenie spoplatnené sumou 2 EUR s DPH
 1. Voľba konkrétneho spôsobu doručenia je na Kupujúcom/Spotrebiteľovi.
 2. Prepravné náklady sa neplatia pri objednávke v hodnote nad 30€ po odpočítaní všetkých zliav.

VII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Obchodníkovi, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Obchodníka, ktorá je: creativity team s.r.o., Moravská 961/32, 90701 Myjava. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej Obchodníkom na prevzatie produktu.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Obchodníka uplatniť tiež v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade Obchodník vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol Obchodníkom informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.108/2024 Z. z., znáša náklady navrátenie produktu predávajúcemu podľa § 21 ods. 3 zákona č. 108/2024 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám.
 6. Obchodník vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za produkt, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, okrem nákladov na dopravu, dodanie a poštovné, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Uvedené sa netýka nákladov na vrátenie tovaru, ktoré znáša spotrebiteľ sám za podmienok uvedených v bode 5 tohto článku.
 7. Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Obchodníkom.
 8. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim/Spotrebiteľom odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 9. Obchodník informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
 1. a) je predmetom zmluvy predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  b) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  c) je predmetom zmluvy predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

VIII.Alternatívne riešenie sporov  

 1. V prípade, že Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu. Ak Obchodník na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Obchodníkom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Obchodníkom a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IX.Záverečné ustanovenia 

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2024 Z. z.o ochrane spotrebiteľa.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok, ktorý je uverejnený v Internetovom obchode Obchodníka.
 4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Obchodníka dňa 1.6.2024